dnes je 19.7.2024

Input:

č. 615/2005 Sb. NSS, Dualismus práva: náhrada škody ze služebního poměru vojáka

č. 615/2005 Sb. NSS
Dualismus práva: náhrada škody ze služebního poměru vojáka
k § 101 a § 111 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
k § 104b a § 244 a násl. občanského soudního řádu
k § 46 odst. 2, 3 a § 68 písm. b) soudního řádu správního
k § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
O žalobě proti rozhodnutí velitele vojenského útvaru ve věci povinnosti vojáka z povolání k náhradě škody ze služebního poměru je příslušný rozhodnout soud ve správním soudnictví.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 4. 5. 2005, čj. Konf 51/2004-9)
Prejudikatura: č. 415/2004 Sb. NSS, Soudní judikatura ve věcech správních č. 96/1995.
Věc: Spor o pravomoc mezi Krajským soudem v Brně a Městským soudem v Brně, za účasti žalobce npor. Ing. Petra J. v L. a žalovaného Vojenského útvaru 2802 Olomouc, o povinnost vojáka z povolání uhradit způsobenou škodu.

Rozhodnutím velitele Vojenského útvaru 3742 v L. jako služebního orgánu I. stupně ze dne 30. 10. 2002 bylo s poukazem na ustanovení § 111, § 151 a § 101 odst. 1 zákona o vojácích z povolání vysloveno, že žalobce je povinen zaplatit České republice - Ministerstvu obrany k úhradě škody částku 65 953 Kč. Rozhodnutím nadřízeného velitele Vojenského útvaru 8930 v B. ze dne 13. 1. 2003 bylo rozhodnutí služebního orgánu I. stupně potvrzeno a odvolání žalobce bylo zamítnuto.
Žalobce v občanském soudním řízení se poté u Městského soudu v Brně proti žalovanému „Česká republika - velitel VÚ 8930 v B.“ domáhal zrušení obou uvedených rozhodnutí. Městský soud v Brně usnesením ze dne 2. 4. 2003 řízení zastavil podle § 104b o. s. ř. s tím, že jde o žalobu proti rozhodnutí orgánu veřejné správy a věc náleží do věcné příslušnosti krajských soudů rozhodujících věci správního soudnictví podle soudního řádu správního.
Žalobce pak na základě připojeného poučení podal žalobu u Krajského soudu v Brně se shodným označením účastníků a shodným petitem. Vojenský úřad pro právní zastupování Ministerstva obrany ve vyjádření k žalobě navrhl, aby soud podle ustanovení § 46 odst. 2 s. ř. s. žalobu odmítl, protože služební orgány rozhodovaly v soukromoprávní věci.
Krajský soud poté podal zvláštnímu senátu návrh na rozhodnutí kompetenčního sporu, v němž rovněž dovodil, že se jedná o přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci.
Zvláštní senát usnesením vyslovil, že příslušný vydat
Nahrávám...
Nahrávám...