dnes je 29.5.2024

Input:

č. 549/2005 Sb. NSS; K závaznosti českých technických norem

č. 549/2005 Sb. NSS
K závaznosti českých technických norem
k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Za nezákonný nemůže být považován určitý postup správního orgánu jen proto, že je v rozporu s českou technickou normou vypracovanou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Takový postup správního orgánu by byl nezákonný, pokud by pro daný případ byla závaznost technické normy stanovena právním předpisem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2004, čj. 4 As 31/2003-111)
Prejudikatura: srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 181/1998.
Věc: Společnost s ručením omezeným T. v D. proti Celnímu ředitelství Plzeň o uložení pokuty za celní delikt, o kasační stížnosti žalobce.

Celní úřad Domažlice rozhodnutím ze dne 24. 7. 2001 uložil žalobci pokutu ve výši 100 000 Kč za celní delikt ve smyslu § 105 odst. 4, § 293 písm. d) a § 298 odst. 1 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona, spočívající ve zkrácení cla a daně ve výši 382 339 Kč, jehož se žalobce dopustil tím, že uvedl nesprávné údaje o celně deklarovaném zboží (namísto motorové nafty žalobce nesprávně uvedl, že jde o bionaftu).
Celní ředitelství Plzeň zamítlo odvolání žalobce žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 3. 9. 2001.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu, v níž brojil mj. proti tomu, že vzorek látky (bionafty či motorové nafty), který byl následně podroben chemickému rozboru, nebyl při dovozu odebrán ze spodní třetiny nádrže, jak předepisuje ČSN 65 6508 a ČSN 65 6005.
Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 31. 3. 2003 žalobu zamítl. Výtku, že správní orgán při odběru postupoval v rozporu se zákonem a v rozporu s československými technickými normami, neshledal důvodnou. Podle soudu byla ustanovení celního zákona o odebírání vzorků (zejména jeho § 86 a § 116 odst. 1) dodržena; co se týče československé technické normy předepisující odběr vzorku nafty ze spodní třetiny nádrže, ta nebyla v době provádění odběru podle soudu závaznou normou ve smyslu § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách.
Žalobce napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností, v níž krom jiného poukazoval na to, že postup celních orgánů byl v rozporu s českými technickými normami.
Žalovaný ve vyjádření uvedl, že „Změnou č. 2“ z července 1999 byla norma ČSN 65 6005, na jejíž porušení stěžovatel poukazuje, změněna, a její kapitoly 1, 3, 4, včetně článků 2.1 - 2.7 kapitoly 2, byly zrušeny. Tyto zrušené články konkrétně řešily způsob a místa odběrů vzorků. Byly-li tedy zrušeny v červnu 1999, neupravovala v době odběru 15. 9. 1999 způsob odběru žádná norma, a proto s žádnou takovou normou nemohl být způsob odběru v rozporu.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
K zajištění totožnosti zboží předloženého k celnímu řízení, určení sazebního zařazení a ke zjištění jeho vlastností může celní úřad mj. odebírat vzorky, a to i bez souhlasu osoby, která požádala o přidělení celně schváleného určení zboží (§ 86 celního zákona). Jiná relevantní ustanovení týkající se odběru vzorků celní zákon ani jeho
Nahrávám...
Nahrávám...