dnes je 20.6.2024

Input:

č. 546/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí ve věci nemocenského pojištění vydaného před nabytím účinnosti soudního řádu správního

č. 546/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí ve věci nemocenského pojištění vydaného před nabytím účinnosti soudního řádu správního
k § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 241/1994 Sb.
k § 130 odst. 1 soudního řádu správního
Jestliže zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění platném v době podání žaloby, neumožňoval soudu přezkoumat jiná rozhodnutí, než která uvedl výslovně v § 78 odst. 2, nemůže být tato otázka posuzována jiným způsobem jen proto, že soud o věci v té době nerozhodl. V opačném případě by nastala nerovnost mezi těmi účastníky řízení, o jejichž žalobě stačil soud rozhodnout do dne 31.12. 2002, a těmi účastníky, o jejichž věci takto rozhodnout nestačil, a rozhodl o návrhu až v roce 2003, tedy za účinnosti soudního řádu správního.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15.9. 2004, čj. 3 Ads 47/2003-56)
Věc: Marie K. v O. proti České správě sociálního zabezpečení o nemocenské, o kasační stížnosti žalobkyně.

Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava-město rozhodnutím ze dne 12. 2. 2001 nepřiznala žalobkyni nárok na nemocenské při pracovní neschopnosti vzniklé dne 27. 1. 1998.
Česká správa sociálního zabezpečení žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 30. 4. 2001 zamítla odvolání žalobkyně jako opožděné podle § 60 správního řádu.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 12. 2. 2003 žalobu odmítl, neboť dospěl k závěru, že v době podání žaloby umožňoval § 78 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jen „zákon č. 582/1991 Sb.“), podání opravného prostředku k soudu toliko proti rozhodnutí o povinnosti zaměstnance nebo jiného příjemce dávky vrátit přeplatek na dávce neprávem vyplacené a proti rozhodnutím v jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění, která byla vydána v odvolacím řízení. Žalobou napadené rozhodnutí nemohlo být tedy přezkoumáváno. Předmětem přezkumu podle soudního řádu správního mohou být rozhodnutí vydaná po 1. 1. 2003; napadené rozhodnutí přitom je ze dne 30. 4. 2001.
Žalobkyně v kasační stížnosti brojila především proti právnímu názoru soudu, podle něhož je její žaloba nepřípustná.
Nejvyšší
Nahrávám...
Nahrávám...