dnes je 21.5.2024

Input:

č. 530/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: vázanost soudu vyhlášeným rozsudkem; pasivní žalobní legitimace; Advokacie: řízení o kárném provinění advokáta

č. 530/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: vázanost soudu vyhlášeným rozsudkem; pasivní žalobní legitimace
Advokacie: řízení o kárném provinění advokáta
k § 4 odst. 1 písm. a) a § 49 odst. 9, 11 soudního řádu správního
k § 40 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii
k § 2 odst. 2, 5 a 6 trestního řádu
I. Soud, který rozhodoval o věci samé bez nařízení jednání (§ 51 s. ř. s.), je vázán rozsudkem, jenž byl veřejně vyhlášen vyvěšením zkráceného znění písemného vyhotovení bez odůvodnění na úřední desce (§ 49 odst. 9,11 s. ř. s.). Pokud je výrok rozsudku, jenž byl doručen účastníkům řízení, totožný s výrokem, jenž byl veřejně vyhlášen, není vadou řízení, která by mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.], pokud soud jako administrativní pomůcku pro zpracování zkráceného znění písemného vyhotovení rozsudku využil listinu, na níž technickým nedopatřením uvedl chybné znění výroku.
II. V řízení o žalobě ve věci kárného provinění advokáta (§ 32 a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii) je žalovanou Česká advokátní komora jako právnická osoba, jíž bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech v oblasti veřejné správy [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., § 40 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii].
III. Důvodné pochybnosti o vině v řízení o kárném provinění advokáta vedou k přiměřenému uplatnění zásady in dubio pro reo vyplývající například z § 2 odst. 2, 5 a 6 trestního řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2005, čj. 6 As 36/2003-115)
Věc: JUDr. Jiří T. v P. proti České advokátní komoře o vyškrtnutí ze seznamu advokátů, o kasační stížnosti žalované.

Kárný senát České advokátní komory 22. 11. 2001, že žalobce je vinen kárným vyslovil svým rozhodnutím ze dne proviněním spočívajícím v hrubém porušení § 19 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a dále za porušení § 17 téhož zákona ve spojení s čl. 4 odst. 1 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže advokátů České republiky; za toto kárné provinění uložil žalobci kárné opatření spočívající ve vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Podle odůvodnění rozhodnutí žalobce neinformoval náměstkyni ministra zahraničních věcí, která se na něj obrátila se žádostí o poskytnutí právní služby (konkrétně sdělení právního názoru na nutnost vyhlásit veřejnou obchodní soutěž na využití komplexu Č), o skutečnosti, že návrh smlouvy o provozování komplexu Č. vypracovala advokátka z žalobcovy advokátní kanceláře jako zástupkyně akciové společnosti H., poskytnutí této právní služby neodmítnul a požadovaný právní rozbor zaslal dne 21. 11. 2000 - spolu s právním názorem na samotnou smlouvu o provozování komplexu Č. - Ministerstvu zahraničních věcí, k rukám náměstkyně, se žádostí, aby o tomto právním názoru byl informován ministr zahraničních věcí. Neodmítl tedy poskytnutí právní služby ve věci, v níž již v minulosti poskytl právní pomoc jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní pomoc žádá, a tímto svým jednáním snížil důstojnost advokátního stavu, neboť nejednal čestně a svědomitě, čímž porušil hrubě § 19 odst. 1
Nahrávám...
Nahrávám...