dnes je 15.7.2024

Input:

č. 509/2005 Sb. NSS, Správní řízení: vada řízení spočívající v nesprávném doručení rozhodnutí

č. 509/2005 Sb. NSS
Správní řízení: vada řízení spočívající v nesprávném doručení rozhodnutí
k § 25 odst. 3 správního řádu
k § 76 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
Vadné doručení rozhodnutí správního orgánu I. stupně (opomenutí doručit rozhodnutí advokátovi s procesní plnou mocí) je podstatnou vadou řízení zakládající k žalobní námitce důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí orgánu II. stupně, pokud ztíží účastníkovi možnost účinné, zákonem zaručené obrany ve správním řízení a pokud není následným průběhem správního řízení nijak zhojena (zde: odvolání osoby, která pro vadné doručení nemohla využít celé lhůty stanovené v § 54 odst. 2 správního řádu, bylo zamítnuto jako opožděné).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2004, čj. 7 A 125/2001-39)
Věc: Společnost s ručením omezeným T. v Ú. proti Ministerstvu zemědělství o změnu podmínek pro vypouštění důlních vod a stanovení hladiny čerpací jímky řízené skládky.

Na základě podnětu, kterým žalobce žádal o povolení změny rozhodnutí vydaného tehdejším odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství ONV Ústí nad Labem dne 27.5.1976 (stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod z lomu P.) a rozhodnutí vydaného týmž orgánem dne 22.12.1986 (stanovení hladiny čerpací jímky řízené skládky Ch.), zrušil Okresní úřad v Ústí nad Labem rozhodnutím ze dne 1. 3. 2000 rozhodnutí ze dne 27. 5. 1976 a v rozhodnutí ze dne 22. 12. 1986 povolil změnu jedné z podmínek.
Dne 21. 9. 2000 obdržel správní orgán I. stupně žádost o povolení obnovy řízení od státního podniku R, která byla odůvodněna tím, že realizací předchozího rozhodnutí tohoto správního orgánu došlo k zatopení pozemků vlastněných tímto subjektem, ačkoli ten nebyl účastníkem správního řízení, jež vydání napadeného rozhodnutí předcházelo. Správní orgán I. stupně obnovu řízení povolil. V takto obnoveném správním řízení pak správní orgán I. stupně vydal dne 22. 3. 2001 rozhodnutí, kterým původní žalobcovu žádost zamítl. Toto rozhodnutí bylo dne 27. 3. 2001 doručeno přímo žalobci, přestože je ve spise založena neomezená plná moc žalobce ze dne 1. 7. 1996 pro advokátku JUDr. Marii Š. Žalobce prostřednictvím této advokátky proti tomuto rozhodnutí podal odvolání, které bylo k poštovní přepravě podáno dne 12.4.2001.
Ministerstvo zemědělství dne 24. 8. 2001 odvolání jako opožděné zamítlo, neboť lhůta pro jeho podání uplynula již dne 11.4.2001.
Žalobce v podané žalobě tvrdil, že měl po celou dobu správního řízení před správním orgánem I. stupně zástupce s plnou mocí pro celé toto řízení. Rozhodnutí správního orgánu I. stupně tedy mělo být podle § 25 odst. 3 správního řádu doručeno tomuto zástupci. Ten je však neobdržel. Rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo doručeno pouze žalobci samotnému, který teprve předal rozhodnutí svému právnímu zástupci, a ten následně podal odvolání, které bylo zamítnuto jako opožděné. Napadené rozhodnutí žalovaného proto žalobce považuje za nezákonné, tvrdí, že jím byl poškozen na svých právech, a navrhuje, aby soud toto rozhodnutí zrušil.
Žalovaný setrval ve svém vyjádření na názoru, že žalobcovo odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo podáno
Nahrávám...
Nahrávám...