dnes je 19.7.2024

Input:

č. 490/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení při zpětvzetí návrhu pro pozdější chování odpůrce

č. 490/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení při zpětvzetí návrhu pro pozdější chování odpůrce
k § 49 odst. 2 správního řádu
k § 47 písm. a), § 60 odst. 3 a § 79 a násl. soudního řádu správního
Odpadne-li po podání žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu (§ 79 a násl. s. ř. s.) důvod jejího podání, např. tím, že žalovaný ukončí svoji nečinnost vydáním rozhodnutí o odvolání, a v důsledku toho je žaloba vzata zpět a řízení zastaveno [§47 písm. a) s. ř. s.], má žalobce právo na náhradu nákladů řízení podle § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s.
(Podle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30.5 2003, čj. 30 Ca 19/2003-15)
Věc: Akciová společnost A. v H. proti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje o ochranu proti nečinnosti.

Žalobkyně se domáhala žalobou doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové dne 21. 2. 2003 ochrany proti nečinnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ohledně rozhodnutí o jejím odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové ze dne 18. 4. 2002. Navrhovala, aby krajský soud uložil rozsudkem žalovanému povinnost rozhodnout o jejím odvolání ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozsudku.
Dne 7. 5. 2003 vzala žalobkyně žalobu zpět, neboť dne 25.4. 2003 žalovaný o jejím odvolání rozhodl.
Krajský soud v Hradci Králové řízení zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s.
Nahrávám...
Nahrávám...