dnes je 16.6.2024

Input:

č. 472/2005 Sb. NSS; Volby do Senátu: k některým otázkám řízení o neplatnosti voleb; tajnost hlasování

č. 472/2005 Sb. NSS
Volby do Senátu: k některým otázkám řízení o neplatnosti voleb; tajnost hlasování
k § 90 a § 93 soudního řádu správního
k § 87 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. (v textu též „volební zákon“)
I. Účastníkem řízení o návrhu na neplatnost voleb do Senátu je ve smyslu definice účastenství obsažené v § 90 odst. 2 s. ř. s. vedle navrhovatele pouze Státní volební komise a kandidát, který byl zvolen senátorem.
II. I v řízení ve věcech voleb lze všechny skutkové a/nebo právní důvody, o něž navrhovatel opírá svůj návrh, účinně uvést pouze ve lhůtě stanovené pro podání návrhu.
III. Tajnost hlasování úzce souvisí s principem svobodných voleb. Jestliže nikoliv rozsáhlé porušení tajnosti hlasování nevyloučí svobodu výkonu aktivního volebního práva, nebude mít zpravidla ani za následek zpochybnění výsledků voleb.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12.2004, čj. Vol 13/2004-91)
Věc: Politická strana K. v P. proti 1) Státní volební komisi a 2) MUDr. Pavlu S. v Ú. o neplatnost voleb do Senátu Parlamentu České republiky.

Navrhovatelka se domáhala vyslovení neplatnosti 2. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 12. a 13. 11. 2004 ve volebním obvodu č. 31.
Navrhovatelka svůj návrh opírala o tvrzení, že v průběhu voleb nejméně ve volebním okrsku č. 71 v Domově důchodců v Ú., ulice R. 9 (dále jen „Domov důchodců“), členové okrskové volební komise předávali voličům pouze jeden hlasovací lístek, přičemž ostatní hlasovací lístky si ponechali pro sebe, nebo zadrželi obálku s hlasovacím lístkem s odůvodněním, že ji místo voliče sami vhodí do urny (to již bez přítomnosti voliče). K obdobnému jednání došlo též v jiných sociálních zařízeních ve volebním obvodu č. 31. Členové okrskové volební komise v Domově důchodců dále svévolně zřídili provizorní volební místnost, v níž volila podstatná část jeho obyvatel, a to nejen těch, kteří ze zdravotních důvodů nemohli jít volit do určeného volebního okrsku č. 71. Tím bylo porušeno soukromí voličů při aktu tajných voleb.
Státní volební komise ve svém vyjádření vyslovila domněnku, že svévolným otevřením volební místnosti, které napadá navrhovatelka, se patrně míní možnost hlasovat do přenosné volební schránky. Hlasování do přenosné schránky je upraveno v § 19 odst. 7 volebního zákona. Pokud členové okrskové volební komise postupují v souladu s volebním zákonem, hlasováním do přenosné volební schránky nedochází k porušení tajnosti hlasování.
Odpůrce 2) ve svém vyjádření vyslovil stanovisko, že s ohledem na stávající judikaturu Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 526/98*) je třeba zabývat se otázkami, zda v daném případě byl porušen volební zákon, a pokud ano, zda intenzita jeho porušení je natolik závažná, aby vedla k rozhodnutí o neplatnosti volby. S ohledem na konečný výsledek voleb však lze již nyní soudit, že volební zákon nebyl porušen způsobem, který by mohl ovlivnit výsledky voleb. Volební obvod č. 31 čítal 97 774 voličů. Ve druhém kole bylo odevzdáno 21 163 platných hlasů, z toho 11 908 pro
Nahrávám...
Nahrávám...