dnes je 19.5.2024

Input:

č. 468/2005 Sb. NSS; Ceny: porušení závazného postupu při kalkulaci ceny

č. 468/2005 Sb. NSS
Ceny: porušení závazného postupu při kalkulaci ceny
k § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
Prokázané porušení závazného postupu při kalkulaci ceny, které je dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, porušením cenových předpisů, je bez dalšího důvodem pro uložení pokuty, aniž by muselo být prokázáno zvýšení cen nad úroveň, kterou připouští věcné usměrňování.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26.10. 2004, čj. 5 A 74/2002-38)
Věc: Akciová společnost E. v H. proti Ministerstvu financí o uložení pokuty.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 24. 5. 2002 změnil odvoláním napadené rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 15. 2. 2002 tak, že se žalobci za porušení cenových předpisů ukládá podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pokuta ve výši 200 000 Kč.
Proti tomuto rozhodnutí brojil žalobce žalobou u Vrchního soudu v Praze; uznal sice, že při kalkulaci ceny uplatnil ekonomicky neoprávněné náklady ve výši 479193,21 Kč, avšak toto pochybení má v rekalkulaci ceny naprosto marginální význam a v konečném důsledku ani nevedlo k uplatnění nesprávné výše ceny. V uložení pokuty za metodické pochybení při rekalkulaci ceny, které však ke stanovení ceny v neoprávněné výši nevedlo, spatřuje žalobce formalistický přístup žalovaného k výkladu zákona. Podle názoru žalobce žalovaný dále postupoval nezákonně, jestliže pokutu uložil rovněž za údajné uplatnění vyšších odpisů, než byly zjištěny v účetnictví, neboť takovému závěru chybí jakákoliv opora v dokazování. Nezákonnost napadeného rozhodnutí proto žalobce spatřuje v uložení pokuty za porušení metodického pokynu, které nevedlo k nesprávné kalkulaci ceny, a za další porušení cenového předpisu, které vůbec nebylo prokázáno.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že se ztotožňuje se základní námitkou žalobce, že nebyl prokázán neoprávněný majetkový prospěch, jelikož nebyla prokázána výše přiměřeného zisku. Ve vydaném rozhodnutí o uložení pokuty totiž kontrolní orgán dostatečně nezdůvodnil zjištěnou výši přiměřeného zisku: v protokolu se kontrolou zjištěná výše přiměřeného zisku opírá pouze o konstatování, že se výrazně neodlišuje od dlouhodobého podílu zisku, avšak není uvedeno, zda jde o podíl v dané společnosti či na místním trhu nebo v rámci České republiky. Podle žalovaného však na druhé straně kontrolní orgán spolehlivě prokázal skutečnost, že tzv. rekalkulace sjednané ceny obsahovala vyšší odpisy, než byly zjištěny v účetnictví.
Z obsahu správních spisů předložených žalovaným vyplynulo, že Finanční ředitelství v Ostravě uskutečnilo v době od 9. 7. 2001 do 10. 10. 2001 u žalobce cenovou kontrolu zaměřenou na dodržování cenových předpisů při sběru, svozu, třídění a zneškodňování komunálního odpadu v roce 2000. Při této kontrole kontrolní orgán zjistil ze Zápisu z jednání skládkového výboru skládky Holasovice II ze dne 12. 4. 2001, kde byla schvalována rekalkulace cen za rok 2000, že žalobce pro výpočet konečné ceny použil kapitálové (odpisové) náklady ve výši 6 124 287 Kč, třebaže položka „odpisy“ je v účetnictví žalobce ve výši 4 079 658,85 Kč, jak vyplývá z přílohy č. 3 a č. 6 k
Nahrávám...
Nahrávám...