dnes je 19.7.2024

Input:

č. 442/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: vázanost správního orgánu právním názorem soudu

č. 442/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: vázanost správního orgánu právním názorem soudu
k § 78 soudního řádu správního
Nerespektoval-li správní orgán právní názor soudu, podle něhož ze skutkového stavu - jak byl ve správním řízení zjištěn - nevyplynulo, že by se účastník správního řízení dopustil vytýkaného jednání, a bez doplnění dokazování se v nově vydaném rozhodnutí omezil toliko na polemiku s názorem soudu, je takové rozhodnutí nezákonné (§ 78 odst. 1 a 5 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2004, čj. 5 A 110/2002-25)
Věc: Karel H. v M. proti Ministerstvu zemědělství o pokutu za poškození lesa.

Okresní úřad v Pelhřimově uložil žalobci rozhodnutím ze dne 18. 2. 2000 pokutu 100 000 Kč za poškození lesa těžbou dřeva v listopadu a prosinci 1999. Žalobcovo odvolání proti tomuto rozhodnutí žalovaný zamítl. Rozhodnutí bylo napadeno žalobou u Vrchního soudu v Praze, který rozsudkem ze dne 7. 5. 2002 rozhodnutí žalovaného zrušil s tím, že žalobce nebyl vlastníkem lesa, který byl poškozen, a navíc ze soustředěných důkazů jeho vina nevyplývá.
V dalším řízení žalovaný rozhodl o odvolání dne 12. 7. 2002, a to tak, že uloženou pokutu snížil na částku 50 000 Kč. Žalobce napadl toto rozhodnutí novou žalobou u Vrchního soudu v Praze; ten již o věci do konce roku 2002 nerozhodl a věc předal po datu 1. 1. 2003 Nejvyššímu správnímu soudu.
Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí žalovaného pro nezákonnost a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Žalobce namítl, že přestože v předchozím soudním řízení Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 5. 2002 konstatoval, že předchozí rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci, žalovaný tuto vadu v řízení o odvolání neodstranil a názor soudu nerespektoval; namísto doplnění nedostatečně zjištěného skutkového stavu provedením nových důkazů v novém rozhodnutí, které je nyní napadáno, opakovaně zhodnotil ten skutkový stav, který již byl zjištěn. Z tohoto důvodu žalobce navrhuje, aby napadené rozhodnutí žalovaného bylo zrušeno a věc mu vrácena k dalšímu řízení.
Žalovaný ve svém vyjádření důvodnost žaloby popírá. Konstatoval-li v předchozím soudním řízení Vrchní soud v Praze, že žalovaný vyvodil žalobcovu odpovědnost i za jednání, kterého se žalobce nemohl dopustit, neboť nebyl vlastníkem lesa, pak žalobcova odpovědnost za porušení zákona tím nebyla nijak zmenšena. Proto také tato skutečnost nebyla ani důvodem pro snížení pokuty. Vrchní soud v Praze dále konstatoval, že nebylo dostatečně prokázáno provádění těžby žalobcem. Touto námitkou se žalovaný dle svého vyjádření v odůvodnění napadeného rozhodnutí zabýval; navíc dodal, že vyjádření pana Václava F. ze dne 17. 12. 1999 vyhodnotil jako důkaz věrohodný. Žalovaný tak dospěl k závěru, že shromážděné důkazy o provádění těžby žalovaným jsou dostatečné a že by ani případný dodatečný výslech zbývajících členů pracovní skupiny, který by byl proveden s téměř dvouletým odstupem od provádění těžby, nepřinesl žádné nové poznatky, nehledě k tomu, že by došlo k dalším zbytečným průtahům v řízení. Pokud jde o závěr vrchního soudu o tom, že těžba bez vědomí
Nahrávám...
Nahrávám...