dnes je 18.5.2024

Input:

č. 423/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků

č. 423/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků
k § 36 odst. 3 soudního řádu správního
Zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků nemůže soud opřít jen o nepodložený názor, že nedostatek prostředků je důsledkem nezodpovědného podnikání žadatele (§36 odst. 3 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 9. 2004, čj. 2 Afs 28/2004-40)
Věc: Ing. Jaroslav K. v K. proti Finančnímu ředitelství v Praze o daň z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ve věci osvobození od soudního poplatku a ustanovení advokáta.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. 12. 2003 zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce v řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí ze dne 8. 11. 2002, jímž žalovaný zamítl žalobcovo odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Kolíně na daň z přidané hodnoty ve výši 12 879 Kč. Zamítnutí žádosti městský soud odůvodnil tím, že žalobce měl podle daňového přiznání za zdaňovací období r. 2002 na konci tohoto roku dlouhodobý hmotný majetek ve výši 5 149 694 Kč, peněžní prostředky v hotovosti ve výši 45 565 Kč, peněžní prostředky na bankovních účtech ve výši 125 931 Kč a příjem ve výši 598 796 Kč. Z dalších dokladů městský soud zjistil, že proti žalobci je vedena exekuce na úhradu dluhů převyšujících jeho hmotný majetek. Při posuzování podmínek pro osvobození od soudního poplatku soud vycházel zejména ze skutečnosti, že žalobce měl poměrně vysoký příjem ze svého podnikání a bylo na něm, aby omezil výdaje tak, aby nepodnikal se ztrátou. Ke skutečnosti, že je proti žalobci vedena exekuce, soud nepřihlédl, neboť bylo na žalobci, aby podnikání usměrnil takovým způsobem, aby byl schopen své platební povinnosti plnit. Při úvaze rovněž soud přihlédl i k výši soudního poplatku, která činí 2000 Kč.
Žalobce (dále „stěžovatel“) v kasační stížnosti namítal, že napadené usnesení je nezákonné. I když soud vycházel ze správně zjištěného skutečného stavu věci, vyvodil z něho nesprávné závěry. Stěžovatel sice měl ze svého podnikání poměrně vysoký příjem, ten je však podmiňován nezbytnými náklady, jejichž výši nelze ovlivnit - s omezením nákladů by došlo i k omezení příjmů. Platební povinnosti pocházejí z minulosti, kdy byl zmařen stěžovatelův podnikatelský záměr, a proto stěžovatel nemůže souhlasit se závěrem soudu, že měl podnikat tak, aby byl schopen plnit své platební povinnosti. Výše poplatku není pro stěžovatele zanedbatelná, zejména když souběžně podal i další žaloby a v úhrnu by měl na poplatcích uhradit 20 000 Kč. Domnívá se, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků a následně pak pro ustanovení advokáta.
Nejvyšší správní soud kasační stížností napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Stěžovatel namítá nezákonnost napadeného usnesení, kterou spatřuje v tom, že mu městský soud měl osvobození od soudních poplatků přiznat, neboť jeho poměry odůvodňují přiznání osvobození od placení soudních poplatků. I když stěžovatel výslovně argumentuje pouze proti výroku o nepřiznání osvobození od soudních poplatků,
Nahrávám...
Nahrávám...