dnes je 23.4.2024

Input:

č. 421/2004 Sb. NSS; Vady řízení před správním orgánem

č. 421/2004 Sb. NSS
Vady řízení před správním orgánem
k § 103 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního
Pokud výsledky ergometrického vyšetření žalobce zpochybňují skutkový stav, z něhož vycházela posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí při stanovení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti, tato komise se s nimi přesvědčivým způsobem nevypořádala, a ani krajský soud při hodnocení důkazů vzniklé pochybnosti neodstranil, je dán důvod ke zrušení rozhodnutí krajského soudu dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 12. 2003, čj. 3 Ads 14/2003-58)
Věc: Jiří Č. v P. proti České správě sociálního zabezpečení o invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím žalované ze dne 30. 4. 2001 byl žalobci odňat plný invalidní důchod, neboť podle posudku lékaře Pražské správy sociálního zabezpečení v Praze 9 ze dne 21. 3. 2001 již žalobce není plně invalidní: z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 60 %.
Žalobce v opravném prostředku podaném soudu podle právní úpravy platné a účinné k 31. 12. 2002 podrobně popsal své zdravotní obtíže a poukázal na to, že jeho zdravotní stav se nezlepšil oproti době, kdy byl plně invalidní, naopak došlo k jeho zhoršení; proto navrhl, aby soud zrušil napadené rozhodnutí žalované a vrátil jí věc k dalšímu řízení.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 7. 2002 potvrdil rozhodnutí žalované. Proti tomuto rozsudku podal žalobce odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolací řízení bylo k 1. 1. 2003 zastaveno; žalobce však dne 31. 1. 2003 podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu z důvodů podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.
Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou; zrušil proto napadené rozhodnutí Městského soudu v Praze a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V přezkumném soudním řízení si Městský soud v Praze vyžádal posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Podle posudku této komise ze dne 24. 8. 2001 a jeho doplňku ze dne 3. 1. 2002 nebyl žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované plně invalidní. Provedená angioplastika zřejmě zabránila progresi ischemických změn srdečního svalu, pro což svědčí skutečnost, že žalobcův stav je nyní po řadu let stabilizovaný a nejméně od roku 1994 nedošlo ke zhoršení srdeční funkce. Zdravotní stav k datu rozhodnému pro posouzení odpovídal postižení uvedenému v kapitole IX, oddílu A, položce 8, písm. b) přílohy č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů [nejde tedy o postižení uvedené pod písm. c) téže položky, jak hodnotila Pražská správa sociálního zabezpečení]. Zjištěnému zdravotnímu postižení odpovídá 30 - 45% míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Vzhledem k nepravidelnostem srdeční akce a s přihlédnutím k nemožnosti vykonávat profesi řidiče nákladního vozu zvolila komise horní hranici rozpětí, tj. 45 %. V doplňujícím posudku komise setrvala na původně stanoveném hodnocení míry poklesu soustavné výdělečné činnosti. Měla k dispozici ještě žalobcem žádané vyšetření ergometrické, provedené Ústavem tělovýchovného
Nahrávám...
Nahrávám...