dnes je 18.5.2024

Input:

č. 407/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: zpětvzetí žaloby

č. 407/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: zpětvzetí žaloby
k § 37 odst. 4 a § 47 písm. a) soudního řádu správního
Jestliže žalobkyně ve svém podání výslovně uvedla, že žalobu proti rozhodnutí správního orgánu bere zpět, soud za splnění podmínek § 37 odst. 4 s. ř. s. řízení dle § 47 písm. a) s. ř. s. zastaví. Napadne-li poté žalobkyně toto rozhodnutí kasační stížností, ve které toliko namítá, že zpětvzetí žaloby učinila z důvodu zamítnutí její žádosti o ustanovení zástupce, je taková kasační stížnost nedůvodná.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13- 11. 2003, čj. 3 Ads 36/2003-54)
Věc: Radomíra S. v O. proti České správě sociálního zabezpečení o částečný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalovaná dne 27. 5. 2002 zamítla žádost žalobkyně o částečný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 43 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Žalobkyně v opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí namítla, že její zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý, a částečný invalidní důchod jí tedy náleží.
Podáním ze dne 12. 12. 2002 žalobkyně vzala opravný prostředek zpět. Krajský soud v Ostravě proto řízení dne 13. 1. 2003 podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.
Usnesení krajského soudu napadla žalobkyně (dále „stěžovatelka“) kasační stížností, v níž uplatnila důvody podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. V zastavení řízení stěžovatelka spatřovala nezákonný postup soudu. Žalobu totiž vzala zpět poté, co jí soud neustanovil zástupce z řad advokátů; tímto postupem soudu jí byla odepřena právní pomoc. Stěžovatelka uvedla, že její zdravotní stav je neustále velmi špatný, a proto bude navrhovat přezkoumání svého zdravotního stavu nestranným znaleckým posudkem.
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě a kasační stížnost zamítl jako nedůvodnou podle § 110 s. ř. s.
Z odůvodnění:
Stěžovatelka uvádí jako důvod kasační stížnosti § 103 odst. 1 písm. e)
Nahrávám...
Nahrávám...