dnes je 23.6.2024

Input:

č. 286/2004 Sb. NSS, Věci volební: přípustnost kasační stížnosti

č. 286/2004 Sb. NSS
Věci volební: přípustnost kasační stížnosti
k § 104 odst. 1 a § 114 soudního řádu správního
Kasační stížnost proti rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení ve věcech volebních je nepřípustná (§ 104 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2003, čj. 6 As 23/2003-23)
Věc: Zdeňka S. v K. o neplatnost voleb, o kasační stížnosti žalobkyně.

Krajský soud v Ostravě odmítl návrh žalobkyně na povolení obnovy řízení ve věci její žaloby na neplatnost voleb do zastupitelstva města K., konaných ve dnech 1. a 2. 11. 2002. V důvodech vyložil, že podle § 114 odst. 1 s. ř. s. a contrario není žaloba na obnovu řízení ve věcech voleb přípustná.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně dne 11. 4. 2003 kasační stížnost, kterou spojila se žádostí o prominutí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. V daném případě byl dnem, který určil počátek této lhůty, čtvrtek 27. 3. 2003; lhůta proto skončila rovněž ve čtvrtek za dva týdny, tj. 10. 4. 2003. Protože kasační stížnost byla na poštu podána dne 11. 4. 2003, byla podána opožděně.
Podle § 104 odst. 1 s. ř. s. je
Nahrávám...
Nahrávám...