dnes je 15.7.2024

Input:

22/2002 F.z., Opatření, kterým se mění opatření o uspořádání a obsahovém vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a vydává jeho úplné znění

22/2002 F.z., Opatření, kterým se mění opatření o uspořádání a obsahovém vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a vydává jeho úplné znění
Opatření,
kterým se mění opatření o uspořádání a obsahovém vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a vydává jeho úplné znění
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen „zákon”), stanoví:
Čl. I
 
Referent: JUDr. Huleš, tel. 5704 4190 - pro pojišťovny a Kancelář
Čj. 282/113 409/2001
Ing. Muk, tel. 5704 4180 - pro zdravotní pojišťovny
ze dne 21. prosince 2001
(1)  Tímto opatřením se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a jiných účetních jednotek, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny1). Tyto změny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2)  Tímto opatřením se současně vydává úplné znění opatření federálního ministerstva financí čj. V/2-31 380/1992 ze dne 23. prosince 1992, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven, ve znění opatření Ministerstva financí č. j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, opatření čj. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a opatření čj. 282/113 409/2001 ze dne 21. prosince 2001. Úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto opatření.
(3)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Účetní závěrka za účetní období započatá přede dnem účinnosti tohoto opatření se dokončí podle dosavadních opatření.
Čl. III
Zrušuje se
Opatření Ministerstva financí čj. 283/71 862/1998 ze dne 12. října 1998, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven.
Čl. IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr financí:
v zastoupení Ing. Eduard Janota, v. r.
 
1. náměstek ministra
Příloha č. 1 k čj. 282/113 409/2001
Změnu uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrku pojišťoven
I.
Opatření FMF č. j. V/2-31380/1992 ze dne 23. prosince 1992, ve znění pozdějších opatření, se mění takto:
1. V Čl. I odst. 1 se za slovo „pojišťoven” vkládají slova „a jiných účetních jednotek”.
2. V Čl. I. odst. 2 se slovo „pojišťovny” nahrazuje slovy „účetní jednotky podle odstavce 1”.
3. V Čl. I. odst. 4 se slova „údajů z” nahrazují slovy „informací” a slova „zvláštního zákona” se nahrazují slovy „zvláštních právních předpisů a zákona”.
II.
Příloha č. 1 Rozvaha
1. Doložka v záhlaví vzoru Rozvahy zní:
Federální ministerstvo financí
FMF čj. V/2 - 31 380/1992
ze dne 23. prosince 1992,
ve znění pozdějších opatření
Ministerstva financí
2. Označení vzoru Rozvahy zní:
Úč POJ 1 - 01
Úč ZP 1 - 01
3. Na vzoru Rozvahy identifikace IKF zní:
„850093
850098”.
4. Na vzoru Rozvahy předkládací cesty zní:
Účetní jednotka doručí:
1x útvaru státní dozoru nad
pojišťovnami MF (jen pojišťovny a Kancelář)
1 x finančnímu úřadu v sídle pojišťovny
5. V části Aktiva se vkládá řádek 40 „Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění (31)”.
6. V části Aktiva se vkládá řádek 55 „Zvláštní účty k fondům veřejného zdravotního pojištění (24)”.
7. V části Pasiv se vkládá řádek 68 „Kapitálové fondy zdravotního pojištění
Nahrávám...
Nahrávám...