dnes je 12.6.2024

Input:

177/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění účinném k 1.1.2022

č. 177/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 4. června 1996
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
235/1997 Sb.
(k 1.10.1997)
doplňuje, vkládá nový § 15a
484/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 1 odst. 2, včetně poznámky pod čarou
68/2003 Sb.
(k 11.3.2003)
vkládá v § 9 odst. 3 nové znění písm. f)
618/2004 Sb.
(k 8.12.2004)
v § 10 odst. 1 vkládá slova,
vkládá § 10a a část čtvrtou
276/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění, celkem 18 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
399/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
ve znění vyhl. č. 430/2011 Sb.
vkládá nové § 12a až § 12c; ruší § 15a; nové přechodné ustanovení
(§ 12a až § 12c pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2012)
399/2010 Sb.
(k 31.12.2012)
pozbývají platnosti ust. § 12a až 12c
(ve znění vyhl. č. 430/2011 Sb.)
486/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 15 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
390/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, nové přechodné ustanovení
120/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 1, § 12; vkládá část pátou; nové přechodné ustanovení
121/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 12a, § 12b a § 13
nález ÚS
302/2019 Sb.
(k 20.11.2019)
ruší část ustanovení § 9 odst. 5
nález ÚS
28/2020 Sb.
(k 6.2.2020)
ruší část ustanovení § 9 odst. 5
nález ÚS
43/2020 Sb.
(k 24.2.2020)
ruší část ustanovení § 9 odst. 5
nález ÚS
176/2020 Sb.
(k 17.4.2020)
ruší část ustanovení § 9 odst. 5
406/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
ruší ustanovení § 12a
nález ÚS
443/2021 Sb.
(k 8.12.2021)
ruší celé ustanovení § 9 odst. 5
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen „odměna advokáta”) se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen „smluvní odměna”); není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.
(2) Při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, se výše odměny advokáta určí podle ustanovení o mimosmluvní odměně, nestanoví-li tato vyhláška jinak; § 12 odst. 2 se neužije. Na to je advokát povinen upozornit klienta, jedná-li s ním o smluvní odměně.
(3) Výše odměny advokáta ustanoveného soudem se určí podle ustanovení o mimosmluvní odměně; § 12 odst. 2 se přitom neužije.
§ 2
(1) Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené touto vyhláškou.
(2) Jiné náklady advokáta, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty v odměně advokáta.
ČÁST DRUHÁ
ODMĚNA ADVOKÁTA
Oddíl první
Smluvní odměna
§ 3
(1) Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení.
(2) Ujednání o smluvní odměně je buď součástí smlouvy, na jejímž základě se právní služba poskytuje, nebo je sjednáno samostatně.
§ 4
(1) Je-li sjednána smluvní odměna podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek (dále jen „časová odměna”), náleží dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou časovou jednotku, není-li dohodnuto jinak. Na požádání klienta je advokát povinen při vyúčtování odměny advokáta předložit klientovi časovou specifikaci poskytnutých právních služeb.
(2) Jestliže advokát ve smlouvě o časové odměně provedl odhad její celkové výše, je povinen předem písemně upozornit klienta na podstatné překročení původně odhadnuté výše odměny advokáta; jinak se nemůže domáhat zaplacení té části odměny advokáta, o kterou byl původní odhad její výše překročen.
(3) Smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.
§ 5
Neposkytuje-li advokát právní služby ve sjednaném rozsahu, přísluší mu poměrná část smluvní odměny, není-li dohodnuto jinak.
Oddíl druhý
Mimosmluvní odměna
§ 6
Výše mimosmluvní odměny
(1) Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.
(2) Za správu majetku náleží odměna ve výši 10 % ročního příjmu ze spravovaného majetku, nejméně 1000 Kč ročně.
(3) Činí-li advokát prohlášení o pravosti podpisu1a) , náleží mu odměna 30 Kč za každé vyhotovení prohlášení o pravosti podpisu jedné osoby na jedné listině.
(4) Za provedení autorizované konverze
Nahrávám...
Nahrávám...