dnes je 19.5.2024

Input:

č. 111/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: delegace

č. 111/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: delegace
k § 9 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 3 soudního řádu správního
Skutečnost, že příslušný krajský soud zamítl žádost o osvobození od soudních poplatků, neboť dospěl k závěru, že žaloba je zjevně neúspěšná, není důvodem pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu. Nejvyšší správní soud takový návrh zamítne, neboť podmínky pro postup podle § 9 odst. 1 s. ř. s. nebyly splněny a nebyly ani shledány závažné důvody, pro které by bylo vhodné přikázat věc jinému krajskému soudu než místně příslušnému (§ 9 odst. 2 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10, 2003, čj. Nad 88/2003-69)
Věc: Jiří K. v P. proti Finančnímu úřadu pro Prahu 3 a Finančnímu ředitelství pro hl. m. Prahu o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti.

V žalobě podané dne 28. 11. 2001 u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 3 ze dne 15. 10. 2001 a rozhodnutí Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu ze dne 4. 9. 2001. Dále požadoval, aby soud Finančnímu úřadu pro Prahu 3 uložil doručit žalobci platební výměry ze dne 13. 9.1999 a 2. 11. 1999, a to ve lhůtě třiceti dnů od právní moci soudního rozhodnutí. Žalobce současně požádal o osvobození od soudních poplatků.
Městský soud v Praze, odkazuje na zjevnou neúspěšnost návrhu, dne 7. 4. 2003 podle § 36 odst. 3 s. ř. s. žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků zamítl. Toto rozhodnutí žalobce napadl dne 28. 4. 2003 kasační stížností.
Žalobce rovněž dne 18. 4. 2003 vznesl námitku podjatosti soudců Městského soudu v Praze. Nejvyšší správní soud o této námitce rozhodl dne 18. 6. 2003 tak, že soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Karla Ch., JUDr. Blanka B., JUDr. Naděžda T. a JUDr. Jana N. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Městského soudu v Praze. Nejvyšší správní soud také konstatoval, že neshledal-li zákonné důvody pro vyloučení soudců Městského soudu v Praze z projednávání a rozhodnutí věci podle § 8 odst. 1 s. ř. s., není na místě ani tzv. delegace nutná.
Po podání kasační stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků byl žalobce Městským soudem v Praze vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost. Žalobce však podáním ze dne 28. 7. 2003 opět požádal o osvobození od soudních poplatků a zároveň podal návrh, aby tato věc byla podle ustanovení § 9 odst. 2 s. ř. s. přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti. Návrh odůvodnil tím, že vhodnost dovozuje zejména z ustanovení § 8 odst. 1 věty druhé s. ř. s. Podle žalobce totiž nelze nijak předpokládat, že by mohl senát 38 Ca v této věci rozhodnout spravedlivě a nestranně, neboť by byl de facto nucen přezkoumávat své již dříve učiněné rozhodnutí. Žalobce považoval za doložené, že senát 38 Ca nemůže v
Nahrávám...
Nahrávám...