dnes je 15.7.2024

Input:

č. 1001/2006 Sb. NSS, Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu

č. 1001/2006 Sb. NSS
Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu
k § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném od 1. 1. 1998
K objektivnímu posouzení zdravotního stavu není zapotřebí, aby posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí (§ 4 odst. 2 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) provedla sama zdravotní prohlídku, pokud má k dispozici kompletní zdravotní dokumentaci posuzované osoby.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2004, čj. 3 Ads 7/2004-70)
Věc: Marie Z. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobkyně.

Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 10. 12. 2002 zamítla žádost žalobkyně o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Své rozhodnutí odůvodnila žalovaná posudkem posudkového lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v O. ze dne 27. 11. 2002, podle něhož není žalobkyně plně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti o 30 %.
Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 24. 11. 2003 žalobu žalobkyně zamítl. V odůvodnění soud uvedl, že v soudním řízení ve věcech důchodového pojištění, kde je přiznání dávky podmíněno zdravotním stavem občana, posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost komise Ministerstva práce a sociálních věcí dle § 4 odst. 2 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Posudková komise vypracovala posudek, jehož závěry nebyly v průběhu celého přezkumného řízení zpochybněny z hlediska jeho odbornosti a přesvědčivosti. Posudková komise zasedala za situace, kdy měla k dispozici úplnou spisovou dokumentaci Okresní správy sociálního zabezpečení v O., lékařské zprávy v ní obsažené a zdravotnickou dokumentaci ošetřující praktické lékařky žalobkyně. Soud uvedl, že u žalobkyně je sice dán dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož hlavní a rozhodující příčinou je lehká porucha nálady doprovázená dalšími zdravotními potížemi, v souhrnu však tyto potíže způsobují ztrátu výdělečné schopnosti pouze o 25 %.
Žalobkyně (stěžovatelka) v kasační stížnosti namítala, že soud při vydání napadeného rozsudku nesprávně vycházel z posudku komise ze dne 24. 6. 2003, jejž komise vypracovala, aniž žalobkyni vyšetřila. Proto nemohl být zjištěn její skutečný zdravotní stav.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Rozhodnutí o nároku na dávku, jejíž přiznání je podmíněno zdravotním stavem, je závislé především na odborném lékařském posouzení. V přezkumném soudním řízení pak posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů, jakož i skutečnosti rozhodné pro přiznání, odnětí, eventuálně změnu důchodu, posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (§ 4 odst. 2 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Uvedené komise jsou přitom ze zákona povolány k celkovému posouzení zdravotního stavu, dochované pracovní schopnosti a poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Posudek komise soud hodnotí jako každý jiný důkaz podle zásad
Nahrávám...
Nahrávám...